DPU Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmeleri ile TTO Şirketlerinde Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET KURABİLMELERİ İLE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ŞİRKETLERİNDE GÖREVLENDİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerindeki şirketlerde Ar-Ge faaliyetlerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ve TTO Şirket faaliyetlerinde görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerindeki şirketlerde Ar-Ge faaliyetlerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ve TTO Şirket faaliyetlerinde görevlendirilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı, 39 uncu ve ek 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgelerini,

b) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

ç) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak şirketi,

d) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını TTO Şirketinde veya bölgedeki şirketlerde geçiren öğretim üyelerini,

e) TTO Şirketi: 2547 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre kurulan şirketleri,

f) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

g) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşulu ile yarı zamanlı olarak TTO Şirketinde ve/veya bölgedeki şirketlerde görev alan öğretim elemanlarını,

ğ) Yönetici şirket: 4691 sayılı Kanuna uygun olarak kurulan, bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu şirketi,

h) Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgedeki Şirketlerde ve TTO Şirket Faaliyetlerinde Görevlendirilmeleri, Şirket Kurmaları veya Ortak Olmaları

Öğretim elemanlarının bölgedeki şirketlerde ve TTO şirket faaliyetlerinde görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya TTO Şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, ikinci fıkrada yer alan sürelerde aylıklı veya aylıksız, sürekli veya yarı zamanlı olarak çalışma izni verilebilir.

(2) Bölgede yer alan şirketlerdeki ve TTO Şirketindeki görevlendirme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirme: Öğretim üyeleri 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Yönetim Kurulunun izni ile Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirketinde yapabilirler. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az altı yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu izin, Yönetim Kurulu kararıyla, aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı izin alamaz. Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirketinde tam zamanlı ve aylıklı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ile görev süreleri aylıksız olarak bir yıl daha uzatılan öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgede yer alan şirketlerden veya TTO Şirketinden elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirme: Üniversite öğretim üyelerinden Bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya TTO Şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşulu ile bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirketinde görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri ile bu fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki toplam görevlendirme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Görevlendirilen öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirketinde geçirdikleri süreler için emeklilik hakları saklı kalır. Tam zamanlı olarak aylıksız görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgede yer alan şirketlerden veya TTO Şirketinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

c) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya TTO Şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları, Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak yarı zamanlı görevlendirilebilirler. Bu şekilde yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının, çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile bölgedeki şirket veya TTO Şirketi arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerin toplam süresinin on iki ayı geçmesi halinde başvuru Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının Bölgede yer alan şirketlerden veya TTO Şirketinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

Şirket kurma ve şirkete ortak olma

MADDE 6 – (1) Öğretim elemanları Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

a) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Üniversiteye başvurur. Yönetim Kurulu başvuruyu inceleyerek öğretim elemanına; bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir.

b) Öğretim elemanının yaptığı araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bölgede kurulu bir şirket yönetiminde görev almalarında, 5 inci maddedeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır.

c) Öğretim elemanları tarafından bölgede kurdukları şirket bünyelerinde yürütülmesine başlanan her yeni proje hakkında Üniversiteye bildirim yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, öğretim elemanlarının birinci fıkraya göre yaptıkları başvuruları incelemek ve izlemek üzere bir komisyon oluşturabilir.

(3) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden, bu kapsamda Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirketinde görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan görevlendirilmelerde; bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya TTO Şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan veya yaptığı araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bölgede yer alan şirketlerin yönetimlerinde görev almak isteyen öğretim elemanlarının başvuruda bulunması üzerine, ilgili bölümün olumlu görüşü ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ve onayı, Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün oluru ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir. Üç aya kadar olan tam zamanlı görevlendirmeler, ilgili bölümün olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ve onayı, Rektörün oluru ile yapılır.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak görevlendirmelerde; bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya TTO Şirketindeki faaliyetlerde hizmete ihtiyacı olan şirket/TTO Şirketi, Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru öğretim elemanı ismi/isimleri belirtilerek olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Öğretim elemanı ismi belirtilerek yapılan başvurularda ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü ve ilgili müdürlüklerin/dekanlıkların görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Öğretim elemanı ismi belirtilmeden araştırma ve uygulama projesi bazında yapılan başvurularda, projede yer alacak ve bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirketinde görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından aşağıdaki şekilde belirlenerek önerilir ve görevlendirilirler;

1) Proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığı ve fakülte dekanlığının görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır,

2) Birden fazla bölümü kapsayan projelerde, ilgili bölüm başkanlıklarının ve müdürlüklerin/dekanlıkların ayrı ayrı görüş vermeleri gerekir,

3) Proje, Rektörlüğe bağlı bir araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürlüğü öğretim elemanlarının bağlı olduğu bölüm başkanlığına/başkanlıklarına başvuruda bulunur; bölüm başkanlıklarının ve müdürlüklerin/dekanlıkların görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirketinde tam zamanlı görev almak isteyen öğretim üyeleri, görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı eklerler. Bu öğretim üyeleri; görev sürelerinin sonunda, Bölgede yer alan şirkette veya TTO Şirketinde yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Bölgedeki şirketlerde çalışan öğretim üyeleri bu rapora ayrıca, yönetici şirketin, bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesini eklerler.

Başvurular

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki konular ile ilgili olarak Üniversiteye yapılan başvurularda kullanılan matbu formlar, bu başvurular ile ilgili yapılan işlemlerin işlendiği formlar, başvurulara verilen cevaplar için kullanılan formlar ve tüm bu formların ekleri, Senatoca kabul edilmiş esaslara göre düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerde veya TTO Şirketinde görevlendirilme, şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev almalarına ilişkin olarak Rektör tarafından onaylanmış kararlar, izin verilmiş görevlendirmeler ve yapılmış olan süre uzatım işlemleri, süreleri tamamlanıncaya kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

07 Mayıs 2019, Salı / 123 defa okundu.

Duyurular


Tüm Duyurular