Bilimsel Anketler

Bu sayfada çeşitli kuruluşlar tarafından üniversitemize iletilen ve etik kurul raporlarının olduğu birimimizce kontrol edilen bilimsel çalışma anketleri sıralanmaktadır.

Not: Anketleri doldurmadan önce hitap ettiği kitleye ve sizden istenen bilgilere dikkat ediniz.

Anket adı Ankete izin veren kurum
Dijital Beceriler ve Performans İlişkisi Gebze Teknik Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Kafkas Üniversitesi
Proje Anket Çalışması Gaziantep Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Hacettepe Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dindarlık, Değerler, Yetkecilik, Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Ayrımcılık Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
MEİTAM 2022 Yılı Analiz Fiyat Listesi Mersin Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
2022 yılı TÜSEB Değerlendirme Kurulları Oluşturulması TÜSEB
Dış Paydaş Anketi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Ardahan Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Kayseri Üniversitesi
Dış Paydaş Analizi Anketi Anadolu Üniversitesi
Dış Paydaş Analizi Anketi  İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Bartın Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Bursa Teknik Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Bayburt Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Nişantaşı Üniversitesi
Memnuniyet Anketleri Kastamonu Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi  Strateji Geliştirme Başkanlığı
Dış Paydaş Anketi Harran Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Batman Üniversitesi
Covid-19 Sürecinde Babaların Ebeveynlik Düzeylerindeki Değişimin İncelenmesi Hitit Üniversitesi
Covid-19 Pandemisinin Bilişsel Süreçler, Travmatik Stres ve Travma Sonrası Büyüme Üzerindeki Etkisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Munzur Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Artvin Çoruh Üniversitesi
Bir Karma Yöntem Araştırması Anketi Muş Alpaslan Üniversitesi
Kişilik, Değerler, Dünya Görüşleri ve Tutumlar Araştırması Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Duygusal Yemenin Öz Belirleme Kuramı Çerçevesinde Araştırılması Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Öğrenme Etkileşiminin Üniversite Yönetimine Etkisi Karabük Üniversitesi
Afetlerde İnsani Yardım Yönetişimi Üzerine Bir Model Önerisi Dokuz Eylül Üniversitesi
Veri Tabanı Değerlendirme Anketi 2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Aşırı Turizmin Ziyaretçiler Tarafından Algılanmasını Değerlendirmek ve Destinasyon Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Niyeti ile İlişkilerini Belirlemek Pamukkale Üniversitesi
Araştırma Metodolojileri Üzerine Araştırmacıların Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Atatürk Üniversitesi
Türkiye'de Üniversite Akademik Personeli Arasında Aşı Okuryazarlığı Seviyesi ve Covid-19 Aşıları Konusunda Yaşama Yansıyan Tereddüt, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Acil Uzaktan Öğretim Tutum Ölçeği Giresun Üniversitesi
Beslenme Alışkanlıklarının Finansal Risk İştahı Üzerindeki Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Obezitenin Satın alma Davranışları ve Algılanan Finansal Refah Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Bir Model Önerisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Akademisyenlerin Uzaktan Öğretim Sürecinde Ölçme ve Değerlendirmede Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri, Çözüm Önerileri ve Metaforlarının İncelenmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algılarının Belirlenmesi Gazi Üniversitesi
Katılım Bankacılığı Kullanımında Tutum ve Davranışlar: Türkiye Örneği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Covid-19 Pandemi Sürecinde Ebeveynlerin Algılanan Stres Düzeyleri, Genel Öz Yeterlik İnançları ve Covid-19 Korkularının İncelenmesi Hitit Üniversitesi
1.Sınıf Ders Kitabındaki Görsellerin Kök Değerler Açısından İncelenmesi ve Akademisyen Görüşleri Dicle Üniversitesi
Pandemi Sürecinde Sağlık ve Turizm Alanlarındaki Akademisyenlerin İş Tatmini ve Performanslarının Değerlendirilmesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Engelli Öğrenci Yaşantıları Ölçeği ve Olağanüstü Durum Engelli Öğrenci Yaşantıları Ölçeği Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Yeditepe Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Kırklareli Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi Öğretmenliğine Yönelik Tutumlar

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi Bireysel Çalışma Odalarının Kullanıcı Bağlamında Fiziksel ve Ruhsal Değerler Açısından İrdelenmesi ve Bir Tasarım Önerisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
İdari Personellerin Devlet Üniversitelerinde Korku Kültürüne İlişkin Görüşleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
COVID-19 Dönemi ve Ulaşım Süleyman Demirel Üniversitesi
Akademik Sahtekarlığın Sebep ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları ile Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Bartın Üniversitesi
Akademisyenlerin Aşı Olma ve İlaç Kullanım Tutumlarının Belirlenmesi: Türkiye Örneği Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Tüketicilerin Takviye Edici Gıdalar ile Hidrolize Kolajen Kullanımları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Belirlenmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi
Farklı Kuşak Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi ve Yeni Kuşağın Çalışma Değerlerinin Geniş Kapsamlı İncelenmesi: Uluslararası Bir Çalışma Adıyaman Üniversitesi
Dış Paydaş Analizi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Türkiye'de Üniversitesi Akademik Personeli Arasında Aşı Okuryazarlığı Seviyesi ve Covid-19 Aşıları Konusunda Yaşama Yansıyan Tereddüt, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
COVID-19 Sürecinde Sayısal Uçurum: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022, Çarşamba